Pansarskytte: Ett Förbund Skapat i Himmelen

Ända sedan stridsvagnens debut under det första världskriget har den kommit att forma den moderna tidens krigföring. Den föddes ur nöden av att bryta det blodiga skyttegravskriget och har utvecklats till att bli en av de viktigaste komponenterna i modern krigföring.

Men stridsvagnar är inte mycket utan understöd av infanteriet. Historiken mellan dessa två vapengrenar är lika gammal som stridsvagnen själv.

 

Pansarskyttets Första Steg

Det till en början rörliga kriget i Centraleuropa under 1910-talet förvandlades till ett ställningskrig tack vare moderna vapen såsom snabbskjutande artilleri och kulsprutor. Infanteriets framryckningar räknades inte sällan i tusentals förluster för ett par hundratals meter.

Ur detta föddes stridsvagnen som ett praktiskt koncept. En sorts rörlig bunker av stål som kunde ge skydd åt det avancerande infanteriet och även understödja dessa med vapeneld. Dessa stridsvagnar var långsamma, inte enbart på grund av mekaniska restriktioner utan även för att det egna infanteriet skulle kunna hålla takt.

 
Stridsvagnar under det första världskriget, som den här brittiska Mark IV, var mycket mekaniskt opålitliga och påfrestande för deras besättningar. De innebar dock ett praktiskt sätt att bryta det blodiga ställningskriget genom att ge skydd åt det avancerande infanteriet. Tack vare att det ännu inte fanns några dedikerade vapensystem för att bekämpa stridsvagnar spred dessa till en början skräck hos fienden. Det skulle dock inte dröja innan stridsvagnen stötte på patrull i form av pansarvärn, vilket i sin tur cementerade samspelet mellan pansar och infanteri.
 

Trots att det fanns bepansrade fordon i form av pansarterrängbilar i tjänst hos båda sidor i kriget, hade dessa svårigheter att röra sig i det sönderskjutna och leriga landskap som ofta utgjorde fronten. Stridsvagnen, som drevs med hjälp av drivband, hade desto lättare att manövrera över bombkratrar och skyttegravar.

Det fanns få vapensystem dedikerade för att bekämpa stridsvagnar under denna tid. Förutom direktträffar från fältkanoner så var det fientligt infanteri som utgjorde det största hotet. Om en stridsvagn blev isolerad eller körde fast kunde fientligt infanteri ta sig nära och slå ut den med diverse medel. Detta är en princip som är lika reell idag som då.

Sikten inifrån en stridsvagn är begränsad och det är inte alltid som en vagnchef vill sticka upp huvudet ur luckan under eldgivning. Detta är någonting som infanteriet inte lider av i samma mån. De kan lättare upptäcka hot emot stridsvagnen och försvåra eller förebygga att fientligt infanteri tar sig nära.

Det första världskriget blev det första steget mot den kombinerade krigföring som skulle komma att bli dominerande i världen under följande årtionden.

 

Manöverkrigföring på Större Skala

Under det andra världskriget kom samspelet mellan stridsvagnen och infanteriet att få en helt ny innebörd. Stridsvagnarna under 1940-talet var flera gånger snabbare än sina förfäder och detta krävde att även infanteriet blev motorburet för att hålla takt.

De tyska pansargrenadjärerna är kanske de mest kända från denna tid. Men även USA, Storbritannien och Sovjetunionen brukade infanteri tillsammans med stridsvagnar.

Med undantag för USA var det dock få länder som hade nog resurser för att motorisera eller mekanisera infanteriet, således blev pansarskyttet till en något exklusiv vapengren. Majoriteten av infanteriet hos de stridande parterna var fortfarande fot- eller hästburet under större delen av kriget.

Skyttefordon, som denna tyska Sd.Kfz.251 modell A, gav pansarskyttet möjlighet att hålla takt med avancerande pansar. Dessa fordon gav endast skydd emot finkalibrig eld och splitter, de var också ofta utan tak för att underlätta avsittning och observation. Även om strid från skyttefordon inträffade, så kallad vagnstrid, så brukades dessa främst för att transportera pansarskyttet som sedan stred till fots som vanligt infanteri. För många nationer förblev obepansrade lastbilar och hästar det främsta sättet att transportera infanteri, trots den allmänna bilden av ett mekaniserat krig. Bild: Bundesarchiv, Bild 101I-801-0664-37, oktober 1940.
 

För att sätta detta i perspektiv så använde sig den tyska armén av över 2,7 miljoner hästar, men endast drygt 22 000 skyttefordon och runt 350-400 000 lastbilar under det andra världskriget. Siffrorna varierar med olika källor men det ger ändå en tydlig bild.

En stor mängd nya vapensystem avsedda för pansarvärn såg också ljuset under denna tid. Pansarvärnskanonen var det mest fruktade vapnet under större delen av kriget, innan infanteri började beväpnas med raketgevär. Dessa handburna pansarvärnsvapen innebar att en enda man kunde slå ut en stridsvagn på egen hand.

Dessa hot kunde dock lättare upptäckas när stridsvagnar opererade tillsammans med det egna infanteriet. Stridsvagnens roll var ofta att understödja genom att bekämpa hot som infanteriet hade svårigheter med. På samma sätt understödde infanteriet stridsvagnen med att upptäcka och bekämpa hot mot denne.

Det strategiska bombflyget reducerade mål som städer till ett landskap av ruiner och bråte. Här är en bild över Köln's stadskärna efter en bombräd 1945. Bombningar av denna typ drabbade civila hårdare än soldater. Ruinlandskapet som efterlämnades fungerade utmärkt som skydd för infanteri och dolda pansarvärnsvapen. Stalingrad, Köln och Berlin är exempel på städer som kom att bli svåra företag att säkra till stor del på grund av detta. Stridsvagnar som opererade i dessa miljöer led ofta förluster och kunde slås ut på nära håll av en väl dold fiende.
 

Det andra världskriget introducerade även städer som slagfält på ett helt annat sätt än det föregående kriget. Ofta fick pansar ge upp sin rörelsefrihet för att understödja infanteriet på gator och torg. Detta skulle ännu tydligare visa hur sårbar stridsvagnen var utan understöd av det egna infanteriet.

Vikten av ett nära samarbete mellan pansar och pansarskytte blev en bestående lärdom från kriget. Speciellt så eftersom ett nytt manöverkrig i Centraleuropa verkade nära förestående.

 

Lärdomar och Bakläxor

Ur askan efter det andra världskriget reste sig USA och Sovjetunionen som de starkaste och mäktigaste militärmakterna i världen. Med lärdomarna från kriget gällande stridsvagnen och det tillhörande pansarskyttet formade dessa nationer den moderna krigföringen och dess principer.

Med den industriella och ekonomiska utveckling som skedde i efterkrigstiden kunde även större delar av världens försvarsmakter mekaniseras i större utsträckning än tidigare. Sovjetunionen blev först med att införa omvälvande principer i manöverkrigföring genom att utveckla världens första pansarbandvagn - BMP.

Denna bild visar sovjetiska pansarbandvagnar av typ BMP-1, här i östtysk tjänst under 1980-talet. BMP är karakteristisk för sovjetiska stridsfordon på många sätt, bland annat på grund av dess pragmatiska konstruktion (skyttesoldaterna sitter rygg-i-rygg och emellan dem finns bränsletanken.) Den är allt annat än rymlig men har plats för åtta skyttesoldater utöver besättningen som består av en vagnchef, en skytt och en förare. Fordonets låga profil är en fördel, men det låga tornet gör att den slätborrade kanonen inte kan riktas nedåt fullt ut. BMP-1 togs i tjänst 1966 och finns fortfarande i tjänst hos många försvarsmakter världen över. Över 40 000 BMP-1 har producerats och den har följts av ett flertal nyare modeller som har moderniserats.

Pansarbandvagnen var en helt ny typ av maskin, olik de skyttefordon som transporterade trupp under världskriget. Dessa påminner mer om de stridsvagnar de är avsedda att följa i strid än sina förhållandevis oskyddade föregångare.

Tanken var att dessa fordon inte enbart skulle tjäna som trupptransporter utan bestyckades även för att på egen hand kunna bekämpa en mängd olika hot (till och med fientliga stridsvagnar.) De skulle följa infanteriet in i strid mycket närmare än tidigare.

Men de lärdomar som andra världskriget gav glöms lätt bort. Ett tydligt exempel på detta inträffade på nyår 1994/1995 under det första Tjetjenienkriget.

Tjetjenska stridande vid två utskjutna ryska pansarbandvagnar av typ BMP-2. De oerfarna värnpliktiga ryska soldaterna led ohyggliga förluster under bakhåll från de krigshärdade tjetjenerna. Anfallet emot Groznyj blev en blodig läxa för Ryssland. De tjetjenska kombattanterna delade upp sig i mindre grupper, den ena gruppen var utrustad med kulsprutor och prickskyttar - dessa separerade det ryska pansarskyttet från sina fordon. De andra grupperna sköt sedan metodiskt ut de ryska pansarbandvagnarna en efter en. De ryska stridsfordonen hade svårigheter med att besvara elden som ofta kom från källarfönster eller från höga byggnader. Operationen emot Groznyj är ett praktexempel på hur strid i bebyggelse inte skall bedrivas. Foto: AFP.
 

När den ryska 131:a motoriserade skyttebrigaden utan större svårigheter nådde sitt mål, järnvägscentralen i huvudstaden Groznyj, parkerade man sina skyttefordon och pansarbandvagnar i fina led på gator och i gränder. De oerfarna värnpliktiga soldaterna posterade varken vaktposter eller säkrade sina fordon.

De tjetjenska trupperna uppmärksammade detta. Under det följande bakhållet, en strid som pågick under ett par dagar, förintades den ca 1 000 man starka skyttebrigaden. 20 av 26 stridsvagnar och runt 100 av 120 stridsfordon sköts ut av de tjejenska trupperna.

Även det nuvarande kriget i Syrien har bjudit på en uppvisning av hur man inte skall bruka stridsfordon i bebyggelse. Den syriska armén har uppskattningsvis förlorat över 1 800 stridsvagnar och stridsfordon av olika slag - en betydande del av dessa inom tätbebyggda områden.

En syrisk stridsvagn, rysk typ T-72, går upp i rök. Den stora eldpelaren är av ammunitionsbrand - ryska stridsvagnar av detta slag är kända för just detta på grund av hur ammunitionen lagras. Besättningen i denna vagn hade inte en chans. Den syriska armén uppvisar inte någon större kompetens när det kommer till att använda sig av en kombinerad krigföring med stridsvagnar och infanteri. Tätbebyggda områden innebär alltid stora risker för stridsfordon av alla slag, men det går att bedriva strid i bebyggelse med hjälp utav fordon. Den amerikanska armén har varit desto mer framgångsrik men har även den lidit förluster under liknande förhållanden.

Stridsvagnar är kraftfulla vapen om de används på rätt sätt. Pansarskyttet fyller därför en mycket viktig roll i manöverkrigföring. Dock har den senaste tidens krigföring skiftat mer till städer och tätbebyggda områden, miljöer som av sin natur är farliga för stridsfordon.

Att stridsvagnar och pansarbandvagnar får ge upp sin största fördel, att manövrera på öppet fält, innebär stora risker.

Vissa militärer har börjat se över stridsvagnens roll i den moderna krigföringen på grund av just detta. Hur framtiden kommer att se ut är svårt att sia om, men doktrinerna för krigföring börjar skifta fokus till att bekämpa hybridhot under dessa förutsättningar.

Men så länge som stridsvagnen har en plats i krigföring så kommer även pansarskyttet att fylla en viktig funktion.

Den ena kan inte existera utan den andra.